Publikacije

SR - objava po godinama

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (engl. Farm Accountancy Data Network – FADN) kojeg provode države članice EU, ustrojen je 1965. godine, a temelji se na prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava (PG), svrstanih u skupine s obzirom na ekonomsku veličinu, vrstu poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost.

Prema EU metodologiji se na temelju podataka prikupljenih FADN istraživanjem, računa određen broj indikatora ili tzv. Standardni rezultati (zbirni rezultati). Zbirni prikupljeni podaci prikazuju se u unaprijed definiranoj formi te obuhvaćaju 9 tematskih tablica:

  1. Uzorak i populacija
  2. Struktura i prinos
  3. Proizvodnja
  4. Troškovi
  5. Potpore
  6. Investicijske potpore
  7. Dohodak
  8. Bilanca stanja
  9. Financijski indikatori

Izračunavaju se kao ponderirani prosjeci i predstavljaju cijelu populaciju komercijalnih PG-a država članica EU. Za ponderiranje korišteni su podaci Popisa poljoprivrede 2003., ažuriranog s podacima Ankete o strukturi poljoprivrednih gospodarstava 2013. te podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, koji se vodi pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ponder prikazuje koliko PG-a u FADN populaciji predstavlja pojedino PG u FADN uzorku. Na ovaj način prikazani rezultati odnose se, osim na PG-e u uzorku, i na komercijalna PG-a koja pripadaju području proučavanja koje predstavljaju.

Budući da su podaci prikupljeni na reprezentativnom uzorku PG-a, dobiveni podaci mogu se smatrati relevantnima za primjenu na cjelokupnoj populaciji komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava. Prema anketi o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (engl. Farm Structure Survey – FSS) provedenoj u 2017. godine korišteni podaci pokrivaju 90% korištenih poljoprivrednih površina; 92% vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i 93% broja uvjetnih grla stoke.

Kod tumačenja podataka važno je imati na umu da FADN metodologija uzima u obzir široki spektar poljoprivrednih aktivnosti na PG-u (poljoprivredna proizvodnja, prerada poljoprivrednih proizvoda, šumarstvo, ribarstvo, poljoprivredne usluge, seoski turizam i sl.), ali ne uključuje industrijske, komercijalne i nepoljoprivredne aktivnosti (trgovina i sl.).

Ako je, u iznimnim slučajevima, broj PG-a u određenoj skupini bio manji od pet, zbog zaštite individualnih podataka podaci nisu prikazani.

Scroll to Top
Skip to content